fbpx

NextCell Pharma AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Efterfrågan var hög och Företrädesemissionen övertecknades. Således har inga garantier tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före transaktionskostnader.

  • 4 111 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter
  • Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits om motsvarande 11 750 102 aktier
  • Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 8,4 MSEK och garantiåtaganden om cirka 16,7 MSEK
  • Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk

Resultatet i Företrädesemissionen visar att 4 111 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande del tecknades utan stöd av teckningsrätter. Intresset för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande 11 750 102 aktier. ”Vi vill rikta ett tack till samtliga som deltagit i emissionen. Det är glädjande att notera att det finns ett stort intresse för NextCell som resulterade i en substantiell överteckning. De nu tillförda medlen möjliggör Nextcells fortsatta utveckling och vi ser fram emot bolagets kommande listning på Nasdaq First North liksom mot genomförandet av planerade projekt”, säger Anders Essen-Möller, styrelseordförande.  Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 3 juni 2020. Besked om tilldelning meddelas genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Betalning för tilldelade aktier sker i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 872 119,61 SEK till sammanlagt 4 796 658,47 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 254 242 aktier till sammanlagt 23 398 334 aktier.Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till och med att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 28, 2020. Som tidigare kommunicerats har Bolaget erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Listbytet planeras att ske i juli.RådgivareVator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NextCell.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar NextCells aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. NextCell lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.se

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.