fbpx

NextCell Pharma AB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och meddelar avsikt om listbyte till Nasdaq First North i juli

Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen och offentliggjordes den 15 maj 2020 samt godkändes av extra bolagsstämma den 3 juni 2020, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Bolaget meddelar även idag avsikten om listbyte. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 3 juni 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (http://www.nextcellpharma.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se).

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2020. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för teckning av aktier kommer att löpa från och med den 5 juni 2020 till och med 22 juni 2020.
  • Företrädesemissionen omfattas till 33,64 procent av teckningsåtaganden och till 66,36 procent av emissionsgarantier och är således fullt garanterad. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden.
  • Bolagets största ägare Diamyd Medical AB samt styrelseordförande Anders Essen-Möller har åtagit sig att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.
  • Bolagets samarbetspartner och Europas största stamcellsbank, Polski Bank Komorek Macierzystych har åtagit sig att teckna för cirka 1,1 MSEK.

Tidplan för Företrädesemissionen

1 juni 2020 Sista handelsdag i NextCells aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 juni 2020 Första handelsdag i NextCells aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
3 juni 2020 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
 
5 juni – 22 juni 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
5 juni – 17 juni 2020 Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
24 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i NextCell har för avsikt att, som ett efterföljande led i den planerade Företrädesemissionen, genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. En listning på Nasdaq First North Growth Market skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt öka intresset från internationella investerare för Bolaget.

Ett villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har erhållits från Nasdaq, innehållande sedvanliga förbehåll. Listbytet planeras att ske i juli. Uppgift om första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer meddelas av Bolaget genom pressmeddelande. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NextCell. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i NextCell sker endast genom Prospektet.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar NextCells aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. NextCell lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.se

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.