en sv

NextCell Pharma AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission vars teckningsperiod startar idag


Cellaviva Sverige - juni 4, 2019 - 0 comments

NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har offentliggjort informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som styrelsen den 8 maj beslutade om och som godkändes på extrastämman som hölls den 24 maj 2019 (”Företrädesemissionen”), och teckningsperioden inleds idag. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 21 procent samt garantiförbindelser om cirka 59 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.

Informationsmemorandum, folder och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen, folder och anmälningssedel för teckning utan företräde finns nu publicerat på NextCells, Hagberg & Aneborns och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.nextcellpharma.com, www.hagberganeborn.se och www.spotlightstockmarket.com).

Kort om Företrädesemissionen

– Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna två (2) aktier för varje tre (3) befintliga aktier som innehades på avstämningsdagen den 31 maj 2019.

– Teckningsperioden löper från den 4 juni 2019 till och med den 20 juni 2019

– Teckningskursen är 3,25 SEK per aktie

– Bolaget tillförs före emissionskostnader högst cirka 24,9 miljoner kronor vid full teckning av Företrädesemissionen

– Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 14,7 miljoner kronor (motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen) samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 5,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av emissionsvolymen.

Tidplan för företrädesemissionen

28 maj 2019                                                            Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen

29 maj 2019                                                            Första dag utan rätt att till deltagande i Företrädesemissionen

31 maj 2019                                                            Avstämningsdag

3 Juni 2019                                                             Offentliggörande av Informationsmemorandum

4 juni 2019 – 20 juni 2019                                     Teckningsperiod

4 juni 2019 – 18 juni 2019                                     Handel med teckningsrätter

4 juni 2019 – till dess att Bolagsverket

registrerat emissionen                                          Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.

NextCell Pharma AB (publ)

Mathias Svahn, VD
Tel: +46 (0)70 261 55 04
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se