fbpx

Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, den 3 juni 2020, hölls en extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ) (”Bolaget”) i Novum-huset, Hälsovägen 7 Huddinge, där aktieägarna godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Den extra bolagsstämman fattade följande beslut:

  • Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 15 maj 2020 om emission av högst 4 254 242 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 872 119,61 kronor.
  • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara onsdagen den 3 juni 2020.
  • Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden från och med den 5 juni 2020 till och med den 22 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
  • Teckningskursen är 5,90 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 30 procent på av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 30 handelsdagar, beräknat fram till och med den 14 maj 2020. Betalning av aktierna ska ske kontant.

Vid fullteckning i nyemissionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.se

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Related posts

Förbered dig för sommaren
Förbered dig för sommaren

Väntar du ett sommarbarn med BF under semesterperioden?

Om du planerar att beställa vår hjälp med insamlingen, se till att beställa i god tid före ditt förlossningsdatum.