en sv

Halvårsrapport


Cellaviva Sverige - april 30, 2019 - 0 comments

Första halvåret (2018-09-01 till 2019-02-28)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 508 795 (391 204) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 929 084 (-7 524 256) SEK.                          
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-0,88) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 886 879 (9 444 381) SEK
 • Soliditeten** uppgick till 85 (82) %.

Andra kvartalet (2018-12-01 till 2019-02-28)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 435 051 (232 850) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 552 444 (-4 313 442) SEK.                          
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,31 (-0,51) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det andra kvartalet 2018/2019: 11 486 456 aktier (8 505 425). Antal aktier i NXTCL per den 28 februari 2019: 11 486 456 aktier (8 505 425).

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018/2019

 • NXTCL stärker organisationen genom rekrytering av ny CFO samt genom inrättande av den nya rollen Business Development Manager.
 • NXTCL håller årsstämma. Kommuniké med fastslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nextcellpharma.com).
 • NXTCL meddelar att fas 2-delen av den kliniska prövningen ProTrans-1 har inletts. Studiens syfte är att utvärdera klinisk effekt, huruvida patientens egen insulinproduktion förbättras 12 månader efter behandling med ProTrans.
 • NXTCL uppdaterar marknaden om bl.a. status i den pågående ProTrans-1-studien samt den nya studien ProTrans-Repeat. Härutöver meddelar Bolaget pågående diskussioner med framförallt akademiska grupper om att initiera klinisk läkemedelsprövning med ProTrans för en ny indikation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NXTCL erhåller en order avseende stamceller som selekterats med Bolagets patentansökta selektionsalgoritm. Beställare är ett utländskt bioteknikbolag och ordervärdet är cirka 350 000 SEK.
 • NXTCL:s biobank Cellaviva beviljas tillstånd från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att hantera stamceller från fettvävnad. Beslutet gör det möjligt för Bolaget att lansera sin nya tjänst som innebär personligt stamcellssparande för vuxna.
 • Styrelserna för NextCell Pharma AB och Idogen AB för diskussioner om ett samgående. Strukturen som diskuteras skulle innebära att NextCell Pharma AB lägger ett bud på samtliga aktier i Idogen AB och erbjuder egna aktier som vederlag.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Förbered dig inför sommaren
Förbered dig inför sommaren

Väntar du en sommarbebis med BF i semestertider?

Om du vill ha vår hjälp med insamlingen, tänk på att beställa i god tid innan BF, så vi kan se till att bemanna förlossningen med den personal som behövs.