en sv

Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts


Cellaviva Sverige - maj 8, 2019 - 0 comments

De diskussioner som förts mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (”NextCell”) och Idogen AB (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”) avseende ett möjligt samgående avbryts. Diskussionerna har präglats av pragmatism, men styrelserna i Bolagen har kommit fram till att verksamheterna gynnas av att även fortsättningsvis drivas vidare i egna bolag. 

Även om diskussionerna avseende ett möjligt samgående nu har avslutats väljer Bolagen att fortsätta diskussioner kring ett potentiellt framtida samarbete.

”Vi såg det som industriellt logiskt att försöka kombinera de båda cellterapi-företagen och förhoppningsvis kan vi hitta andra former för samarbete bolagen emellan”, säger styrelseordföranden för NextCell Pharma AB, Anders Essen-Möller i en kommentar.

”Vi fann visserligen att vi var överens i en del frågor, men kunde till slut inte konkretisera en struktur som var tillfredsställande för båda parter”, säger Idogen ABs styrelseordförande Agneta Edberg och tillägger ”Idogen ser dock fram emot att diskutera möjliga områden för samarbete med NextCell samtidigt som vi arbetar vidare med att uppnå nästa viktiga delmål i utvecklingen av våra cellterapier”.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 maj 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com